cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dodaj darmowe ogłoszenie

Zarejestruj się / zaloguj się

Regulamin portalu kasiasta.pl

1. WSTĘP

1.1. DEFINICJE

1.1.1. Strona – dla celów niniejszego Regulaminu jest to strona internetowa znajdująca się pod

adresem http://www.kasiasta.pl;

1.1.2. Konsument - każda osoba fizyczna która po zarejestrowaniu na Stronie jest upoważniona do

korzystania ze wszystkich usług dostępnych na Stronie w celu zaspokojenia własnych potrzeb,

niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą;

1.1.3. Konto Konsumenta lub Konto – powstałe w wyniku rejestracji Konsumenta na Stronie konto,

w którym gromadzone są dane osobowe Konsumenta oraz informacje o korzystaniu z Usług

dostępnych na Stronie;

1.1.4. Odwiedzający – każda osoba fizyczna niezarejestrowana na Stronie, która może korzystać z

Usług dostępnych na Stronie w zakresie, w jakim do takiego korzystania zgodnie z niniejszym

Regulaminem nie jest konieczna rejestracja;

1.1.5. Kupujący - każdy zarejestrowany Konsument, który zamierza kupować Przedmiot/y na

Stronie

1.1.6. Sprzedający – każdy zarejestrowany Konsument, który zamieszcza Przedmiot/y w

odpowiadających im Katalogach Strony;

1.1.7. Przedmioty – dobra/przedmioty, którymi obrót nie jest zabroniony na podstawie polskiego

prawa i które są zamieszczone przez Konsumenta w odpowiadających im Katalogach Strony, w

celu ich sprzedaży, wymiany lub innej Transakcji lub w celu informacyjnym;

1.1.8. Portal Kasiasta.pl z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 lok. 94, 03-352

Warszawa, NIP 758-194-57-33;

1.1.9. Główna usługa – usługa świadczona przez Portal Kasiasta.pl jako właściciela Strony

polegająca w szczególności na umożliwieniu Konsumentom lub Odwiedzającym, w zakresie w

jakim jest to dopuszczalne na podstawie niniejszego Regulaminu, zamieszczania Przedmiotów w

odpowiadających im Katalogach Strony, przeglądania Przedmiotów, udziału w bezpośredniej

wymianie lub kupnie-sprzedaży Przedmiotów lub innej Transakcji, komunikowania się prywatnie

lub publicznie, w tym przy użyciu Forum;

1.1.10. Forum - miejsce na Stronie, gdzie Konsumenci mogą korespondować na określony lub

nieokreślony temat;

1.1.11. Prywatne wiadomości – prywatne wiadomości wymieniane pomiędzy Konsumentami

korzystającym ze Strony, które mogą być widziane wyłącznie przez korespondujących

Konsumentów;

1.1.12. Usługi dodatkowe – usługi dodatkowe świadczone przez Portal Kasiasta.pl takie jak Usługa

Identyfikacyjna, inne Usługi dostępne na Stronie i nie przypisane do konkretnej grupy usług;

1.1.13. Usługi – wszystkie Usługi łącznie;

1.1.14. Transakcje – transakcje kupna-sprzedaży, dokonywane bezpośrednio pomiędzy Kupującym

a Sprzedającym, transakcje wymiany dokonywane pomiędzy Konsumentami, lub wszelkie inne

Transakcje dokonywane pomiędzy Konsumentami;

1.1.15. Regulamin – niniejszy Regulamin z wszelkimi aneksami, uzupełnieniami i zmianami;

1.1.16. Potwierdzenie Sprzedającego – przewidziane niniejszym Regulaminem Potwierdzenie

Sprzedającego, jakie musi zostać dostarczone przez Sprzedającego, który chce zrealizować

Transakcję;

1.1.17. Potwierdzenie Kupującego - przewidziane niniejszym Regulaminem Potwierdzenie

Kupującego, jakie musi zostać dostarczone przez Kupującego, który chce zrealizować Transakcję;

1.1.18. Dostawa – Dostawa Przedmiotów do Kupującego lub innego Konsumenta w ramach danej

Transakcji;

1.1.19. Potwierdzenie odbioru Przedmiotów – potwierdzenie Kupującego, że Przedmiot został przez

niego odebrany;

1.1.20. Jakość Przedmiotu – jeżeli nic innego nie ustalono pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,

Przedmiot powinien spełniać wymogi zgodne z powszechnymi standardami rynku;

1.1.21. Polityka Prywatności – dokument odnoszące się do podstawowych zasad przetwarzania

danych osobowych Konsumentów korzystających ze Strony;

1.1.22. Partnerzy – podmioty, które pomagają świadczyć Usługi dostępne na stronie dla

Konsumentów;

1.2. Regulamin reguluje relacje prawne pomiędzy Portalem Kasista.pl a Konsumentami lub

Odwiedzającymi, jak również relacje pomiędzy samymi Konsumentami lub Odwiedzającymi (w

tym również pomiędzy Konsumentami a Odwiedzającymi) korzystającymi ze Strony i/lub z Usług

na Stronie wskazanych.

imieniem Konsumenta.

1.3. Rejestrując się na Stronie Konsument podaje wybraną przez siebie nazwę Konsumenta,

prawdziwe imię oraz nazwisko, adres email i hasło, za pomocą którego Strona będzie go

identyfikowała za każdym razem kiedy będzie on z niej korzystał. Inni Konsumenci mogą zobaczyć

tylko nazwę Konsumenta, jaka została przez niego wybrana, która nie pokrywa się z prawdziwym

1.4. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za sprzeczną z prawem lub z

jakiegokolwiek innego powodu stanie się częściowo lub całkowicie nieważna, nie ma to wpływu na

pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. USŁUGI

Warunki Ogólne

2.1. Portal Kasiasta.pl dostarcza Konsumentowi wirtualną przestrzeń tzn. Stronę z określonym

rozwiązaniami systemowymi, usystematyzowanymi Kategoriami. Konsumenci mają możliwość

zamieszczania ich Przedmiotów w odpowiednich Katategoriach na Stronie w celu ich wymiany,

kupna lub sprzedaży, prowadzenia prywatnej korespondencji lub korzystania z innych Usług

dodatkowych dostępnych na Stronie. Portal Kasiasta.pl nie pobiera opłat za oferowane

Konsumentowi usługi.

Zamieszczanie Przedmiotów

2.2. Sprzedający podczas zamieszczania Przedmiotów musi opisać je Przedmiot w sposób możliwie

najdokładniejszy, wskazując na ich wady (jeżeli takie występują), wskazać czy przedmiot jest

objęty Gwarancją (jeśli taka występuje), dodać cenę Przedmiotu oraz procedurę zwrotu Przedmiotu.

Kupujący i sprzedający powinni uzgodnić między sobą metody zapłaty i warunki dostarczenia

przedmiotu. Sprzedający zamieszczając Przedmiot oświadcza, że Przedmiot jest zgodny z

wszelkimi warunkami zamieszczonymi w jego opisie w szczególności co do jego kompletności.

Zamieszczenie Przedmiotu w Portalu Kasiasta.pl jest darmowe.

2.3. Sprzedający, który zamieszcza Przedmioty będzie uprawniony do ich usunięcia tylko w

przypadku kiedy żaden z Kupujących nie potwierdzi kupna danego Przedmiotu. W przypadku, gdy

istnieje potwierdzenie kupna danego Przedmiotu, Sprzedający nie jest uprawniony do usunięcia

Przedmiotu, a usunięcie Przedmiotu może nastąpić wyłącznie za zgodą Kupującego.

2.4. Przedmioty na Stronie są kupowane i sprzedawane w drodze Transakcji realizowanych

bezpośrednio przez Kupującego i Sprzedającego, w związku z powyższym Portal Kasiasta.pl nie

jest stroną takiej Transakcji, a tylko Konsumenci są odpowiedzialni za realizację danej Transakcji.

2.5. Potwierdzenie Kupującego oznacza zobowiązanie do zapłaty za zamówiony Przedmiot w

sposób oraz w czasie ustalonym, z zastrzeżeniem, że Przedmiot odpowiada jego opisowi.

2.6. Konsumenci są uprawnieni do wymiany Przedmiotów. W takim przypadku Konsumenci

dokonują wymiany bezpośrednio a Portal Kasiasta.pl nie uczestniczy w takiej Transakcji i nie jest

stroną takiej Transakcji.

2.7. Przedmiotami Transakcji zawieranych za pośrednictwem Portalu Kasiasta.pl nie mogą być:

2.8. Zamieszczając Przedmiot w Katalogach powinno zamieścić się przynajmniej jedną fotografię

dobrej jakości (zabronione jest zamieszczenie zdjęć znalezionych w Internecie lub zdjęć podobnych

przedmiotów) która ukazywałaby prawdziwą jakość, wygląd zewnętrzny oraz uszkodzenia

Przedmiotu (jeżeli takie występują), które nie powinny być wyłącznie opisane w kwestionariuszu

ale również sfotografowane i umieszczone blisko opisu Przedmiotu.

2.9. Ilość Przedmiotów zamieszczonych w Katalogach Strony nie jest ograniczona. Nie jest

dozwolone umieszczanie tego samego Przedmiotu więcej niż jeden raz.

Prywatne Wiadomości

2.10. Konsumenci przesyłający sobie wzajemnie Prywatne wiadomości muszą zapewnić, że:

2.10.1. wiadomości i informacje nie będą miały charakteru reklamowego

2.10.2. nie będą zawierały spamu oraz elementów zagrażających zawirusowaniem;

2.10.3. nie będą masowymi wiadomościami jakiegokolwiek typu (kiedy jedna wiadomość jest

wysyłana do więcej niż 5 Konsumentów lub kiedy ta sama wiadomość jest kopiowana i wysyłana

do Konsumentów którzy nie prosili o jej przesłanie)

2.10.4. wiadomości nie będą zawierały informacji naruszających zasady współżycia społecznego i

dobrych obyczajów lub nie będą sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub interesem Konsumenta;

2.10.5. wiadomości nie będę zawierały treści niezgodnych z prawem lub próbujących naruszyć

prawa lub dobra osobiste Konsumentów lub dobre imię Strony.

sytuacji nie są dozwolone.

Wymiana opinii pomiędzy Konsumentami

2.11. Konsumenci są uprawnieni do pisania wzajemnych komentarzy na swój temat tylko w

przypadku gdy byli stronami wzajemnej Transakcji.

2.12. W każdym przypadku opinia jednego z Konsumentów odnosząca się do innego Konsumenta

powinna być uczciwa. Kłamstwa, zniewagi lub informacje nieodnoszące się do rzeczywistej

2.13. Portal Kasiasta.pl jest uprawniony do usunięcia ze Strony fałszywych, nieodnoszących się do

rzeczywistej sytuacji, znieważających lub innych komentarzy naruszających niniejszy Regulamin

lub prawa Konsumentów włączając również tych Konsumentów, którzy nie mają prawa do pisania

komentarzy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.14. Portal Kasiasta.pl po zidentyfikowaniu, że dany Konsument nie przestrzega wskazanych

regulacji jest uprawniona do skorzystania ze swojego prawa do częściowego lub całkowitego

zablokowania danego Konsumenta, ostrzegając go zgodnie z procedurą określoną w niniejszym

Regulaminie.

2.15. Odwiedzający nie mają prawa do pisania komentarzy na temat Konsumentów.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Portal Kasiasta.pl nie jest zobowiązany do weryfikowania informacji zamieszczonych na

Stronie (chociaż ma do tego prawo), każdy Konsument i Odwiedzający sam ponosi

odpowiedzialność za takie informacje i musi przestrzegać wymogów polskiego prawa jakie stosuje

się w zakresie informacji komunikowanych publicznie, w szczególności nie może naruszać praw

innych odwiedzających, obrażać, nawoływać do nienawiści na tle narodowym, publikować danych

na temat innych osób, w sytuacji kiedy staną się dostępne.

3.2. Konsument oświadcza i potwierdza, że Portal Kasiasta.pl nie jest odpowiedzialny, za jakość

oraz ilość Przedmiotów, sprzedanych lub uzyskanych w związku z korzystaniem ze Strony, w tym

ich zgodność z opisem. Każdy Konsument jest bezpośrednio odpowiedzialny za publikowane

Przedmioty i Przedmioty, które sprzedaje, wymienia lub w inny sposób przekazuje innym

Konsumentom.

3.3. Konsument i Odwiedzający oświadczają i potwierdzają, że Portal Kasiasta.pl nie jest

odpowiedzialny za jakąkolwiek materialną lub niematerialną szkodę poniesioną przez osobę

fizyczna lub prawną która mogła powstać bezpośrednio lub pośrednio na Stronie jako

konsekwencja informacji zamieszczonych na Stronie przez Konsumenta lub Odwiedzającego.

3.4. Konsument i Odwiedzający oświadczają i potwierdzają, że cała odpowiedzialność za

dokładność informacji zamieszczonych na Stronie oraz ich zgodność z wymogami polskiego prawa

spoczywa na tym, kto taką informację zamieścił.

3.5. Portal Kasiasta.pl w żaden sposób nie będzie brał udziału ani nie będzie sprawdzać informacji

podczas dodawania przez Konsumenta przedmiotów do Katalogów, w związku z powyższym

Konsument oświadcza i potwierdza, że tylko Konsument jest odpowiedzialny za Przedmioty

zamieszczane w odpowiadających im Katalogach, ich opisy, Potwierdzenia Sprzedającego,

dokładność dostarczanych informacji i korespondencje z innymi Konsumentami. To Konsument jest

odpowiedzialny za realizację Transakcji z innym Konsumentem, ustalenie wzajemnych warunków,

rozliczeń, sporów dotyczących dostarczenia/niedostarczenia Przedmiotu, Jakości Przedmiotu oraz

innych kwestii wynikających z relacji pomiędzy Konsumentami na Stronie.

3.6. Uznaje się, że Sprzedający zamieszczając swoje Przedmioty na sprzedaż zobowiązuje się, że

Przedmioty będą dostarczone do Kupującego w sposób prawidłowy oraz na czas, chyba, że Usługa

Dostarczenia Przedmiotu jest wykonywana przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną.

W każdym wypadku, KIEDY POWSTANIE SPÓR W PRZEDMIOCIE DOSTARCZENIA

Przedmiotu Sprzedający powinien udowodnić fakt, że Przedmiot został prawidłowo przekazany do

Dostarczenia (może to być rachunek lub inny dokument wystawiony przez firmę kurierską). Przy

dostarczaniu Przedmiotu Kupującemu potwierdzenie otrzymania Przedmiotu powinno zostać

podpisane przez Kupującego.

3.7. Konsument oświadcza i potwierdza, że Portal Kasiasta.pl nie ponosi odpowiedzialności za

jakiekolwiek naruszenie praw autorskich (w tym praw do wizerunku) powstałych w związku z

zamieszczeniem przez Konsumenta fotografii lub innych informacji w Katalogu.

3.8. Portal Kasiasta.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody Konsumentów lub Odwiedzających,

które powstały wskutek działań lub zaniechań osób trzecich.

3.9. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłową i zrealizowaną na czas zapłatę za zamówiony

Przedmiot w oparciu o warunki przekazane Sprzedającemu publicznie lub na podstawie

wzajemnych ustaleń co do sposobu rozliczeń.

3.10. Konsument oświadcza i potwierdza, że Portal Kasiasta.pl nie jest odpowiedzialny za spory

pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi i nie bierze udziału w ich rozstrzyganiu. Te spory mogą być

rozstrzygane w oparciu o regulacje polskiego prawa, chyba że na podstawie wzajemnej umowy

strony ustaliły inne prawo właściwe dla rozstrzygnięcia tych sporów.

4. PRAWA KONSUMENTA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Konsument zobowiązuje się:

4.1.1. rejestrując się na Stronie podać prawdziwe informacje, w tym prawdziwe imię i nazwisko

oraz adres email;

4.1.2. zapisać się tylko raz na Stronie, nie tworzyć więcej niż jednego Konta, za wyjątkiem

przypadków kiedy Konto Konsumenta stało się znane i/lub dostępne dla osób trzecich, ale tylko po

poinformowaniu Portalu Kasiasta.pl i po zablokowaniu starego Konta;

4.1.3. nie korzystać ze Strony lub Usług na Stronie dostępnych dla dokonywania działań

niezgodnych z prawem, w tym oszustw;

4.1.4. korzystając ze Strony dostarczać obiektywne, poprawne, wyczerpujące i szczegółowe

informacje na temat proponowanych wymian i/lub sprzedaży Przedmiotów;

4.1.5. zapewnić, że proponowana cena zamiana i/lub sprzedaży Przedmiotów lub inne informacje z

tym związane są poprawne. Ponadto do ceny ostatecznej Sprzedający jest uprawniony do żądania

od Kupującego zwrotu uzasadnionych kosztów przesyłki Przedmiotów;

4.1.6. Nie kopiować lub w inny sposób nielegalnie wykorzystywać informacji zamieszczonych na

Stronie przez Portal Kasiasta.pl lub innych Konsumentów.

4.2. Konsument i Odwiedzający muszą zapewnić, że korzystając ze Strony dostarczane przez nich

informacje i dane, w tym dane elektroniczne tzn. pliki, program komputerowe, wiadomości email

etc.

4.2.1. nie będą wprowadzające w błąd lub nie będą fałszywe;

4.2.2. nie będą namawiać do nabycia towarów, którymi obrót jest zabroniony lub zakazany;

4.2.3. nie będą korzystać ze zdjęć bez uzyskania koniecznych praw autorskich (najczęściej są to

zdjęcia znalezione w Internecie). Te zdjęcia nie mogą również zawierać żadnych linków do innych

stron internetowych;

4.2.4. nie będą korzystać ze zdjęć, na których widoczne są inne osoby niż Konsument bez zgody

tych osób, nie będą korzystać ze zdjęć, które mogą być uznane za erotyczne lub za naruszające

dobre obyczaje;

4.2.5. nie będą bezpośrednio lub pośrednio używać jakichkolwiek marek lub oznaczeń firmowych

w opisach Przedmiotów bez uzyskania odpowiednich zgód;

4.2.6. nie będą proponować do nabycia Przedmiotów, które zostały wyprodukowane z naruszeniem

praw własności intelektualnej lub zarejestrowanych znaków towarowych;

4.2.7. nie będą naruszać majątkowych lub osobistych praw osób trzecich (w tym praw własności

intelektualnej);

4.2.8. nie będą naruszać wymogów polskiego prawa (w tym aktów prawnych regulujących ochronę

konsumentów i konkurencji, przepisów dotyczących importu i eksportu);

4.2.9. nie będą sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami;

4.2.10. nie będą zawierać żadnych wirusów lub innych programów komputerowych lub plików

które mogą utrudniać normalne działanie Strony i/lub Usług, lub które mogą zostać wprowadzone

do komputerów Konsumentów i w ten sposób wyrządzić szkodę Konsumentowi lub jego własności,

utrudniać Konsumentowi korzystania ze Strony, Usług i komputera Konsumenta;

4.2.11. nie będą proponować do nabycia Przedmiotów łącznie z linkami do innych stron

internetowych, które świadczą usługi analogiczne do dostępnych na Stronie.

4.3. Konsument oraz Odwiedzający zobowiązuje się nie gromadzić, nie udostępniać innym

mediom, nie udostępniać publicznie, nie rozpowszechniać danych Konsumentów dostępnych na

Stronie lub jakichkolwiek działaniach podejmowanych przez Konsumentów, w tym Transakcji, ich

numerów, typów, cen, etc. jeżeli takie informacje staną się dostępne nielegalnie lub w wyniku

nielegalnych działań lub zaniechań (za wyjątkiem statystycznych informacji publikowanych na

Stronie), jak również nie gromadzić nie udostępniać innym mediom, nie udostępniać publicznie, nie

rozpowszechniać innych informacji istniejących na Stronie, jeżeli może to naruszać prawa lub

interesy Konsumentów. Te zakazy nie stosują się do funkcji „podziel się” istniejącej na Stronie,

która daje możliwość Konsumentom publicznego dzielenia się publicznie dostępnymi informacjami

zarówno na Stronie, jak i Koncie oraz poprzez email.

4.4. Portal Kasiasta.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Konsumentów w związku z

korzystaniem przez Konsumentów ze Strony lub w czasie korzystania z Usług. W szczególności za

nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Konsumentów Transakcji.

4.5. Konsument zobowiązuje się do ochrony swojego loginu oraz hasła w celu zachowania

poufności względem osób trzecich, za wyjątkiem osób upoważnionych przez Konsumenta do

korzystania z jego loginu.

4.6. Konsument zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania informacji na Stronie

(szczególnie tych podanych podczas rejestracji), jak również informacji na temat Przedmiotów

zamieszczonych w Portalu oraz ich statusie.

Oświadczenia i gwarancje

4.8. Korzystając ze Strony Konsument oraz Odwiedzający oświadczają, że:

4.8.1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w tym prawo do zawierania Transakcji, a w

przypadku kiedy osoba fizyczna nie ma 18 (osiemnaście) lat, powinna potwierdzić posiadanie

zgody rodziców na korzystanie ze Strony, lub oświadczyć, że będzie wykonywać tylko czynności

należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,

które może wykonywać samodzielnie.

4.8.2. będą właściwie wykonywać swoje obowiązki wskazane w niniejszym Regulaminie oraz

innych regulacjach odnoszących się do Strony;

4.8.3. przyjmują do wiadomości, że są w pełni odpowiedzialni za realizowane Transakcje;

4.8.4. przyjmują do wiadomości, że zamówienie Przedmiotu rodzi ich zobowiązanie do zawarcia

Transakcji nabycia takiego Przedmiotu a niewykonanie obowiązków wynikających z takiego

zobowiązania może rodzić zobowiązanie Konsumenta do odszkodowania za straty poniesione przez

Sprzedającego;

4.9. Obok potwierdzeń, o których mowa w pkt. 4.6-4.7 niniejszego Regulaminu, Konsumenci,

osoby fizyczne które nie ukończyły lat 18 ale mają ponad 14 lat, oświadczają, że:

4.9.1. zamierzają zapłacić za przedmioty lub Usługi pieniędzmi uzyskanymi od ich przedstawicieli

ustawowych (tj. rodziców) lub osoby trzecie upoważnione przez ich przedstawicieli ustawowych

lub ich własnymi, osobistymi, legalnymi pieniędzmi;

4.9.2. przed podjęciem finansowych zobowiązań związanych z korzystaniem z Usług uzyskają oni

zgodę ich przedstawicieli ustawowych (tj. rodziców) na podjęcie takich zobowiązań finansowych

(np. zapłaty za dobra lub usługi) jeżeli zobowiązanie finansowe nie należy do umów powszechnie

zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

4.9.3. zrozumieli dobrze wszystkie postanowienia Regulaminu i oświadczają, iż korzystanie ze

Strony może powodować prawne zobowiązania do nabycia lub sprzedaży Przedmiotu i Usługi na

Stronie.

4.9.4. mają zgodę swoich rodziców na korzystanie ze Strony i przedstawią taką zgodę Portalu

Kasiasta.pl w każdym czasie kiedy Portal Kasiasta.pl o to wystąpi.

5. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU KASIASTA.PL

5.1. Portal Kasiasta.pl jest uprawniony według własnego uznania, odwołując się do postanowień

Regulaminu na temat ograniczeń korzystania ze Strony (tj. częściowego lub całkowitego

zablokowania korzystania ze Strony) oraz do zakończenia możliwości korzystania przez

Konsumenta lub Odwiedzającego ze Strony, włączając usunięcie wszelkich informacji

zamieszczonych na Stronie, skasowania konta Konsumenta oraz zablokowaniu powtórnej rejestracji

na Stronie przez Konsumenta lub Odwiedzającego, jeżeli Konsument lub Odwiedzający:

5.1.1. naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub nienależycie wykonał obowiązki

przewidziane w Regulaminie, Polityce Prywatności lub innych regulacjach dotyczących Strony;

5.1.2. dostarczył nieprawidłowych, niekompletnych i/lub wprowadzających w błąd informacji

podczas rejestracji lub w czasie korzystania ze Strony;

5.1.3. z premedytacją i umyślnie rozpowszechniał fałszywe informacje na Stronie lub obrażał

innych ludzi

5.1.4. korzystał z tożsamości innych Konsumentów lub działali nielegalnie w inny sposób;

5.1.5. łączył się z tego samego numeru IP lub tego samego komputera, który zostały zablokowany

w wyniku naruszeń;

5.2. Na podstawie zajścia tych samych okoliczności co wskazane w pkt. 5.1. powyżej Portal

Kasista.pl jest uprawniony do zablokowania częściowego lub całkowitego Konta Konsumenta.

Zablokowanie częściowe polega na uniemożliwieniu Konsumentowi zamieszczania Przedmiotów w

Katalogach, korespondowania z innymi Konsumentami oraz korzystania z Forum. Zablokowanie

całkowite Konta polega na niemożności korzystania z Konta przez Konsumenta i/lub skasowaniu

Konta oraz uniemożliwieniu do korzystania ze Strony z zablokowanego numeru IP. Konsument

przyjmuje do wiadomości, iż zablokowanie całkowite oznacza niemożność powtórnej rejestracji

Konsumenta na Stronie.

5.3. Portal Kasiasta.pl jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do usuwania wszelkich bezprawnych

lub naruszających prawo treści zamieszczanych przez Konsumentów lub Odwiedzających. W tym

celu może obserwować działania podejmowane na Stronie przez Konsumentów lub

Odwiedzających, a Konsumenci i Odwiedzający wyrażają na to zgodę. Jeżeli Konsument lub

Odwiedzający nie zgadza się z powyższym uprawnieniem Portalu Kasiasta.pl nie powinien

korzystać ze Strony. Korzystając z prawem dozwolonych środków Portal Kasiasta.pl jest

upoważniony do kontrolowania wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu, a w przypadku gdy

stanowią one naruszenie prawa do poinformowania właściwych organów.

5.4. Portal Kasiasta.pl w celu ochrony Konsumentów lub Odwiedzających przed kradzieżą

tożsamości, nieuczciwymi Transakcjami lub innymi naruszeniami niniejszego Regulaminu zbiera

informacje na temat naruszeń niniejszego Regulaminu przez Konsumentów, które polegać mogą w

szczególności na obrażaniu innych Konsumentów, korzystanie z wirusów, kradzieży tożsamości,

etc.

wygodniejsze.

przepisów prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

następnie w oparciu o prawo polskie.

korzystać ze Strony.

5.5. Portal Kasiasta.pl jest uprawniony do usuwania Przedmiotów z Katalogów lub innych

informacji zamieszczonych na Stronie przez Konsumenta lub Odwiedzającego jeżeli naruszają one

prawo, Regulamin lub są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

5.6. Portal Kasiasta.pl jest w każdym czasie uprawniony do zarządzania, w tym zmiany przestrzeni

reklamowych lub jakichkolwiek innych informacji na temat Przedmiotów, nie zmieniając treści

informacji zamieszczonej przez Konsumenta, aby uczynić korzystanie ze Strony łatwiejsze i

6. DANE OSOBOWE

6.1. Portal Kasiasta.pl zbiera i przetwarza Dane osobowe Konsumentów w zakresie obowiązujących

7.2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub związane z wykonaniem

Usług pomiędzy Portalem Kasiasta.pl a Konsumentem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a

7.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie. 

Osoby, które korzystają ze Strony bez rejestracji muszą począwszy od swojej pierwszej wizyty na

Stronie przestrzegać niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych regulacji prawnych

odnoszących się do Strony. W przypadku, kiedy nie zgadzają się na takie warunki, nie mogą

7.4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony, kompozycji graficznej Strony,

oprogramowania, znaków towarowych i domeny są własnością Portalu Kasiasta.pl lub Portal

Kasiasta.pl jest ich legalnym dysponentem.

7.5. Korzystając ze Strony lub z Usług Konsumenci i Odwiedzający udzielają Portalowi Kasiasta.pl

licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do wszelkich treści zamieszczonych przez

niech na Stronie, w celu wykorzystywania ich do reklamy lub promocji Strony, Usług lub Portalu

Kasiasta.pl. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostaje udzielona na czas nieoznaczony,

na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili publikacji tego Regulaminu, łącznie z prawem

do wykonywania praw zależnych do wszelkich treści zamieszczanych przez Konsumenta lub

Odwiedzającego na Stronie oraz z prawem sublicencji. Konsument lub Odwiedzający

zamieszczając określone informacje lub treści na Stronie powinni wyraźnie zaznaczyć, iż nie

podlegają one licencji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

7.6. Podstawowe informacje dotyczące Konsumenta (Konto, ustawienia, informacje kontaktowe,

dane rozliczeniowe, wiadomości prywatne, etc.) mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy

od momentu likwidacji Konta Konsumenta. Adres IP może być przechowywany przez okres 15

miesięcy od daty ostatniego połączenia ze Stroną. Postanowienia, o których mowa w zdaniu

poprzednim, nie stosują się jeżeli zachodzą prawne podstawy uzasadniające dłuższe terminy

przechowywania informacji o których mowa powyżej.

7.9. Konsument może zgłaszać zastrzeżenia związane z dostępem, korzystaniem lub

funkcjonowaniem Strony lub Usług w formie reklamacji. Reklamacje należy składać za pomocą

formularza kontaktowego, umieszczonego na Stronie w zakładce „Kontakt”.